Etik Kurallar Prosedürü

Etik Kurallar Prosedürü
Paylaş:

Etik Kurallar Prosedürü

1-AMAÇ:

İş bu Etik Kurallar Prosedürü, Egem Metal Profil Ve Nak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti’ nin ticari ve diğer ekonomik faaliyetlerinde itibarını geliştirmek amacıyla; uzmanlığına, niteliğine ve pozisyonuna bakılmaksızın tüm çalışanlar tarafından uyulması gereken davranış kurallarının uygulama standartlarını belirlemektedir. Prosedürün normları; Şirketin başarılı çalışması açısından gereken, ahlak, dürüstlük, adalet ve ortaklık ilkelerine göre çalışanların durumsal davranışlarını düzenlemektedir.

2-KAPSAM veSORUMLULUK:

Etik kurallarımız hem Şirketimizin başarısı hem de kişisel başarı açısından önemli bir unsurdur. Şirketimizin tüm departmanlarında etik ilkelere uygun bir ortam yaratmak yöneticilerimizin sorumluluğundadır. Bu kapsamda yöneticilerimiz,

 • Etik ilkelerimiz ile Şirketimizin tabi olduğu yasa, yönetmelik önemini kabul edip, her koşulda bağlı kalır.
 • Davranış ve düşünceleriyle çalışanlarına örnek olur.
 • Etik ilkelerin Şirketimizde uygulanmasını en öncelikli sorumluluğu olarak benimser.
 • Şirket kültürünün yerleştirilmesi, çalışanlara uymak zorunda oldukları norm ve değerlerin benimsetilmesi için çalışır.
 • Ekip arkadaşlarının, Şirketin tüm işlemlerinde oluşabilecek sorunların yanı sıra, etik sorunlarla ilgili konuları da kendilerine getirmekten çekinmeyecekleri, açık iletişim kurabilecekleri bir ortam yaratır.
 • Davranış ve kararlarında her zaman tutarlı davranır.

Egem Metal ’nin tüm lokasyonlarındaki çalışanları kapsar.

Bu prosedürün uygulanmasından İnsan Kaynakları ve İdari İşler Departmanı ile Güvenlik Kontrol ve Denetim Departmanı sorumludur.

 3-TANIMLAR:

 1. Temsil maliyetleri: Karşılıklı ilişkiler kurmak ve (veya) sürdürmek adına görüşmelere katılan başka firmaların temsilcilerini resmi karşılama ve/veya resepsiyon masraflarıdır.
 2. İş ahlakı: İş iletişimi sürecinde ortaya çıkan ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür.
 3. Kurum kültürü: Şirketin tüm çalışanları için zorunlu olan ve onların davranışlarını belirleyen değerler, inançlar, gelenekler ve ahlaki davranış normlarıdır.
 4. Şirketkaynakları:Şirketin sahip olduğu ve faaliyetleri gereği istihdam ettiği insanlar, kullandığı makineler, malzemeler, araçlar, fikri mülkiyet, itibar, bilgi ve bilgi kaynakları, belgeler, iletişim araçları ve iletişim kanalları, yazılım ve nakit olmak üzere maddi ve maddi olmayan kaynakları kapsamaktadır.
 5. Gizli bilgi: Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca erişimi sınırlı, herhangi bir devlet sırrını içermeyen, sınırlı erişime haiz olan bilgi anlamına gelmektedir.
 6. Çıkar çatışması: Şirket çalışanları tarafından Şirketin çıkarlarını etkileyecek veya etkileme olasılığı değerlendirilen faaliyetlerden, çıkarlardan veya ilişkilerden dolayı ortaya çıkan durumlardır.

3.1-ŞİRKET KAYNAKLARININKULLANIMI

Şirket kaynaklarının hırsızlığa, savurgan kullanıma veya şahsi menfaatler ve kişisel amaçlı kullanımlara karşı korunması Şirket çalışanlarının, Şirket içinde bu amaçlara yönelik özel kurulmuş birimlerin ve emniyet birimlerinin etkileşimli çalışmalarıyla sağlanmaktadır.

Şirket kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak için, her çalışanın yapması gerekenler (sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) şunlardır;

 1. Şirket kaynaklarının savurgan kullanımını, çalınması ve kişisel amaçlarda kullanımını önlemek için elinden geleni yapmak,
 2. Haberleşme ve iletişim imkanlarını (telefon, internet bağlantısı, e-mail vs.) sadece Şirket işlerine ilişkin amaçlar için kullanmak,
 3. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca ve Şirket içerisinde yürürlükte olan ticari sır normatifleri çerçevesinde tüm elektronik programları, verileri, iletişim bilgilerini ve yazılı belgeleri üçüncü şahısların erişimine karşı korumak,
 4. Şirket kaynaklarını, çalışanlarını ve varlıklarını mevzuata uygun olarak kullanmak.

Şirket, çalışanların bazı durumlarda elektronik iletişim imkanlarını, ofis ekipmanlarını ve verilmiş makam araçlarını Şirket işlerine ilişkin amaçlar dışında kullanmak zorunda olabilme ihtimalini de göz ardı etmez.

Şirket, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca yukarıda sayılanlara ilişkin aykırı davranışlardan dolayı Şirketin uğradığı zararların tazminini çalışandan talep etme hakkına sahiptir.

4.1. Temsil Masrafları

 1. Temsil masrafları müşteriler ve iş toplantıları için kullanılır.
 2. Temsil masrafları sadece ilgili olduğu alanlarda kullanılır ve harcama alanları arasında geçiş yapılamaz.
 3. Fatura alınmayan harcama için başka bir yerden fatura temin edilmez. Gerekli durumlarda ise kanunlara uygun şekilde gider pusulası düzenlenir ve harcamaların farklı fatura alınması suretiyle gizlenmesi yoluna gidilmez.
 4. Yöneticiler ekip ruhu yaratmak, ödüllendirmek, motivasyonu yükseltmek ve benzeri nedenlerle çalışanlarına hediye alabilir, yemeğe, tiyatroya, konsere ve benzeri yerlere götürebilir. Bu etkinlikleri gerçekleştirilmesinde çalışanlar arasında ayrım gözetilmez.
 1. ZamanYönetimi

Zaman, Şirketin en önemli kaynaklarından biridir. Şirket çalışanlarının mesai saatlerini verimli kullanması ve iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmaması esastır. Yöneticiler, çalışanlarını şahsi işleri için görevlendirilemez. Toplantılara ayrılan zamanın etkinliğini sağlamak toplantıyı düzenleyenin sorumluluğunda olup, tüm katılımcıların toplantıya hazırlanarak gelmesi esastır. Toplantı için ayrılmış zamanın başlangıç ve bitiş saatlerine tüm katılımcılar uyar.

Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmemesi, özel ve istisnai hallerde, çalışanların dışardan gelecek ziyaretçilerle yapılacak görüşmelerinin 10-15 dakikayı geçmemesi esastır.

 1. İLİŞKİLER

6.1-     Tedarikçilerle İlişkiler

Tedarikçilerle ilişkilerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır. Egem Metal çalışanları her durum ve koşulda, faaliyetlerini etik ve dürüst bir şekilde yürütür, insan haklarının desteklenmesi ve korunmasını hedefleyen insan hakları ilkelerine uyar, çevreyi korur, içinde bulunduğu topluma katkı sağlar. Tüm çalışanlarımız Şirket tedarikçileri ile ilişkilerimizi düzenleyen Tedarik Zinciri Etik İlke ve Kuralları’na uygun hareket eder.

6.2-     Müşterilerleİlişkiler

Egem Metal içerisinde müşteri memnuniyeti esaslı, onların ihtiyaç ve taleplerini ön planda tutup; müşteri şikâyet ve taleplerini en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir anlayışla çalışırız. Şirket lehine bile olsa, müşteri zaaflarından yararlanılamaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi verilerek kâr amacı güdülemez.

 1. Müşteri şikâyetleri derhal yönetim sistemine kayıt edilerek Müşteri Şikâyet Komitesi’ne yönlendirilir. Müşteri şikâyetlerinin üst yönetime raporlaması şeffaflık esasları dahilinde ilgili birimler tarafından titizlikle yerine getirilir.
 2. Çalışanlar Şirket müşterisiyle özel iş ilişkisine giremez, borç para alamaz ve müşteriye ödünç para verilemez.
 3. Müşteriden değerinin çok altında ya da hiç bedel ödenmeksizin mal ya da hizmet satın alınması çıkar temini olarak değerlendirilir ve iş sözleşmesinin feshine kadar giden disiplin cezasını gerektirir.
 1. 6.3.Medya ileİlişkiler

Herhangi bir medya kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer, konferans ve benzeri yerlere konuşmacı olarak katılmak ve karşılığında ücret alınıp alınmayacağını belirlemek Genel Müdür onayına bağlıdır. Hiçbir şekilde bu faaliyetlerden kişisel kazanç elde edilemez.

 1. 6.4.Kamu Otoriteleri ileİlişkiler

Kamu otoriteleri ile ilişkiler yasalar ve Şirket politika/prosedürleri çerçevesinde yürütülür. Resmi makamlar tarafından istenen bilgiler için yazılı kayıt yaratılarak Genel Müdür/Hukuk Müşavirliği/İlgili Direktörler bilgilendirilir. Doğru olarak ve tam zamanında ilgililere bilgi verilir.

 1. ŞİRKETE KARŞIYÜKÜMLÜLÜKLER
 1. Hediye, Davet, Yardım ve BağışKabulü
 1. HediyeKabulü

Müşterilerden, tedarikçilerden ve danışmanlardan hediye istenemez, bu hususta imada bulunulamaz, Şirketi ve alanı yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirim gibi çıkar sağlayan menfaatler kabul edilemez.

Ancak;

 1. 250 TL ve karşılığı döviz muadili tutarın altında olan,
 2. Kabul edilmemesi durumunda müşteri ilişkilerini kötü yönde etkilemesi kuvvetle muhtemel bulunan,
 3. Kabul edilmesi durumunda alınacak finansal kararı etkilemeyeceği öngörülen hediyeler, bir üst yöneticiye haber verilmesi koşuluyla kabul edilebilir. Belirtilen kriterlere uymayan hediyeler uygun bir yöntemle reddedilir.
 1. Davet Kabulü; davete katılan personelin kararlarını etkilemeyen, Şirket politika ve çıkarlarına ters düşmeyen ve üçüncü kişilerce yapılan yemek, iş toplantıları ve sosyal aktivite davetleri; bir üst yöneticinin onayı alınmak kaydıyla kabul edilebilir.
 2. Yardım ve Bağış Kabulü; Şirket ile herhangi bir şekilde hesap ilişkisi olan hiçbir kişi ve kuruluştan yardım ve bağış kabul edilemez. Teklif edilen bağış ve yardımlar, her durumda bir üst yönetici ile paylaşılır.
 1. Çıkar Çatışması Yaratacak FaaliyetlerdeBulunmamak

Çıkar çatışması; Şirket çıkarları ile kişisel çıkarlar ve müşteriler arası çıkarlar arasındaki ters yönlü ilişkidir. Kişisel çıkarlar Şirket çıkarlarının üstünde tutulamaz. Şirket içindeki pozisyon, Şirket malı, hizmet bilgisi kişisel çıkarlar için kullanılamaz.

Çıkar çatışması söz konusu olduğunda veya herhangi bir konuda çıkar çatışması olup olmadığı hususunda tereddüt bulunduğunda, durum bir üst yönetici ile paylaşılır.

Çalışanlarımızın kendi özel ihtiyaçları için Şirketin aldığı fiyat ve şartlardan daha iyi fiyat ve şart ile veya kendi ihtiyaçlarını aşıp ticari boyutlara varacak şekilde tedarikçilerimizden bedeli karşılığı hizmet ve malzeme satın almaları uygun değildir.

Eski Şirket mensuplarının doğrudan/dolaylı olarak ortağı veya çalışanı olduğu Şirketler tarafından verilen tekliflerde ve bu Şirketler ile yapılan her türlü işlerde bu durum açık bir şekilde belirtilir ve Yönetim Kurulu onayı alınır.

Tedarikçi Şirketlerde ve müşterilerde çalışan aile bireyleri, yakın akraba olması durumunda bu ilişkilerin bir çıkar çatışması yaratmasına izin verilmez. Bu tür durumlarda ticari bir ilişki kurulması öncesinde Yönetim Kurulu onayı alınır.

Satın alma kararı verme yetkisi olan çalışanlar; aile bireylerinin, yakın akraba veya arkadaşlarının doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu Şirketler tarafından verilen tekliflerde satın alma kararı vermezler. Bu durumun değerlendirmelerde açık olarak belirtilmesi, Şirket menfaatine olması ve Yönetim Kurulu’nun bu konuda bilgilendirilmesi şartı ve onayı ile satın alma kararı verilebilir.

Müşteriler ve tedarikçilerle yaptıkları iş gereği iletişim içinde olan çalışanlarımız dışında, diğer çalışanların bu kişilerle yakın ilişki içinde olması uygun değildir.

Egem Metal çalışanları,

 • Müşterilerden herhangi bir özel menfaat sağlayamaz, müşteriler arasında aracılık ilişkisi kurarak menfaat aktarımı yapamaz.
 • Müşteriler arasında çıkar çatışması söz konusu olduğunda, tüm müşterilere eşit ve adil davranır.
 • Görevlerini tarafsız olarak yapmak amacıyla gayret gösterir.
 • Çıkar çatışmalarının önlenmesini teminen personel, aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdür.
  • Müşterilere kefil olmamak ve onların kefaletlerini kabul etmemek,
  • Müşterilerle borç-alacak ilişkisi vb. mesleki teamüllerle bağdaşmayan ilişkilere girmemek,
  • Tamamen veya kısmen masrafı müşteriler tarafından ödenen davet veya yurtiçi/yurtdışı seyahatlere, bir üst yöneticinin bilgi ve izni olan haller dışında katılmamak,
  • Müşterilerden, kendileri için yükümlülük doğurabilecek mahiyet ve değerde teamül dışı hediye kabul etmemek,
  • Mevcut veya potansiyel müşterilere aşırı pahalı hediyeler vermemek ve mevkiini kullanarak müşterinin iş alanından, maksadını aşan, normal uygulamaların dışına çıkan avantajlar (örneğin; özel indirimli alışveriş imkânı) sağlamamak.
 1. Şirket Dışında İş Yapma, GörevAlma

Çalışanlar; tacir, esnaf veya serbest meslek erbabı sayılmalarını gerektiren faaliyetlerde bulunamaz, Şirketlere ortak olamaz (sermaye piyasalarında işlem gören Şirketlerden tasarrufların değerlendirilmesi amaçlı borsa yoluyla pay alımları hariç). Her türlü Şirket ve ticari işletmelerde, tacir veya esnaf yanında ücretli veya ücretsiz görev alamaz. Şirketin iştirakleri ile bağlı ortaklıkları hariç, diğer Şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği yapamaz.

Kooperatifler, meslek odası, birlikler, mesleki ve sosyal amaçlı dernekler, vakıflar, federasyonlar ve konfederasyonlar vb. gibi Şirket faaliyetleri ile ilgili veya sosyal amaçlı faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda görev alınması Genel Müdür onayı ile yapılır.

Uzmanlığa sahip çalışanların işleri aksatmamak kaydıyla mesleki konferans, üniversitelerde ve meslek okullarında ders vermeleri Genel Müdür iznine bağlıdır.

 1. İşyeri ve dış görünümkuralları:

İşyerleri, üretim ve idari tesisler iş sağlığı ve güvenliği ve yangın güvenliği kurallarına uygun olarak, ergonomik, estetik ve iş işlevlerini engellemeyecek şekilde organize edilmelidir.

Şirket, çalışma koşullarına ve mevsimlere uygun olarak çalışanlara gerekli iş elbiselerini, iş ayakkabılarını ve diğer kişisel koruyucu malzemeleri sağlayacağını taahhüt eder.

İş elbisesi ve ayakkabısını pozisyonu gereği almayan çalışanlar, tek stil olarak giyinmek zorunda değillerdir. Bununla birlikte giysi, iş ortamına uygun, mütevazi ve alışıldık olmalıdır.

 1. Politik Faaliyetler

Şirket personeli, Şirket veya kendi adına, maddi olanakları içinde dahi olsa politik faaliyetlere maddi ve manevi yardımda bulunamaz. Görev süresi içinde herhangi bir siyasi partinin aktif üyesi olamaz. Yöneticiler çalışanlarından, siyasi bir iş yapmasını veya bir partiye üye olmasını isteyemez.

 1. Ayrımcılık

Yaş, dil, ırk, sağlık durumu, cinsiyet ve medeni durum konularında ortaya çıkabilecek ayrımcılıklar işyeri kurallarına aykırıdır. Şirket bu kurallara aykırı davrananları iş sözleşmesinin feshine kadar gidebilecek şekilde cezalandırır. Çalışanlar bu konudaki şikâyetlerini tüm üst yöneticilerini atlayarak İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne bildirebilir. Bu konudaki herhangi bir şikâyetin İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne iletilmesi engellenemez.

 1. Kişisel Yardım veBağışlar

Şirket çalışanları, Şirket dışında üçüncü şahıslara şahsi olarak maddi veya manevi yardım edebilir, bağış yapabilir, yardım derneklerinde İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne haber vermek kaydı ile görev alabilir.

 1. GENELKURALLAR

Tüm çalışanlarımız,

 1. 11.1.Markanın korunması,
 2. 11.2.Mesleki gizlilik ilkesine uymak,
 3. 11.3.İşinin gerektirdiği çalışan, müşteri, tedarikçi ve diğer iş ortaklarına ait kişisel verileri korumak,
 4. 11.4.Görevlerini dürüst şekilde yerine getirmek,
 5. 11.5.Şirket varlıklarının titizlikle korunmasını sağlamak,
 6. 11.6.Yasal düzenleme ve Şirket tarafından yayınlanan tüm politika ve düzenlemelere uymak ile yükümlüdür.

Çalışanlar, üst konumdaki amirlerince verilen talimatları yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak, herhangi bir personel, alınan talimatın yasal düzenleme ve/veya Şirket tarafından yayınlanan tüm politika ve düzenlemelere etik kurallarına veya bu kuralların uygulama tarzına aykırı olduğuna inandığı takdirde, bu durumu talimatı verenden bir üst konumdaki amirine ve/veya etik ilkeler konusunda belirtilen e-posta adresine mesaj yolu ile bildirmelidir. Böyle bir hareket, herhangi bir sebeple bildirimde bulunan personeli suçlayan konumuna düşürmez.

11.1- Markanın Korunması

Egem Metal  markası, tüm faaliyetlerimizde güç aldığımız en önemli değerimizdir. Markamızın güçlü itibarını pazarlama ve iletişim ilkelerimiz doğrultusunda tutarlı bir şekilde korumak ve yükseltmek öncelikli hedefimizdir. Çalışanlarımız görevlerini markamızın korunması ve yükseltilmesi ilkeleri ile gerçekleştirmekle yükümlüdürler.

Kişisel sosyal medya hesaplarının herkesin özel alanları olduğunu biliyor ve paylaşım tercihlerine saygı duyuyoruz. Bununla birlikte sosyal medya hesaplarının Şirket uzantılı e-postaların dışında kişisel e- postalarla yapılmasını; çalışanlarımızın sosyal medya kullanımlarında anlaşmazlık, belirsizliklere yol açacak veya Şirketi temsil eden içerikleri paylaşmaktan kaçınmalarını; gizlilik kurallarını ihlal edecek bilgi ve fotoğraf paylaşımında bulunmamalarını bekliyoruz.

11.2- Mesleki Gizlilik

Çalışanlarımız, Şirketin faaliyet ve işlemleriyle ilgili her türlü bilgiyi kanunlarda açıkça sayılan yasal makamlar ve yetkili Şirket çalışanları dışında kimseye açıklamama yükümlülüğü altındadır.

Şirket içi faaliyetlerde, görevlerinin ifası sırasında, gizli ve/veya ilk elden edinilen ve kamuya açıklanmamış bir Şirket bilgisine vakıf olan çalışanlarımız, öğrendikleri gizli bilgileri o bilgileri öğrenmesi gerekenler dışındaki kişilere aktaramaz.

“Gizli bilgiler”, çalışanlarımızın görevleri dolayısıyla yazılı veya sözlü olarak veya elektronik ortam üzerinden öğrendikleri, eski, mevcut veya ileride edinilebilecek her türlü Şirket bilgilerini kapsamaktadır.

Çalışanlar, görevleri gereği bilgi sahibi oldukları gizli bilgileri, sadece Şirket politikaları ve düzenlemeleri çerçevesinde gizli bilgileri öğrenmesi zorunlu bulunan diğer Şirket çalışanlarına açıklayabilirler; üçüncü

şahıslara açıklama yapamazlar. Şirketimize ait sırların, bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklanması etik ilkelerimizin ihlal edilmesi olarak değerlendirilir.

Şirket için hazırlanan ve Şirkete ait analizler, planlar ve elde edilen her türlü halka açıklanmamış veya açıklanmış bilgi ile Şirketin mali verileri, ürettiği hizmetler, kapasite raporları, bilgisayar yazılımları, giderler, iş planları, müşteri, tedarikçi isimleri, çalışma ve pazarlama yöntemleri, duyuru, yönetmelik talimatname şeklindeki iç düzenleme belgelerinin ve bilgilerinin mülkiyeti Şirkete aittir. Bu bilgiler ilgili olmayan kişilere açıklanamaz.

11.3- Gizli Bilgilerin Korunması

Şirkete ait bilgilerin gizliliğinin sağlanması , saklanması, açığa çıkmaması için gerekli önlemler alınır.

 • Her akşam masalar toplanır ve varsa gizli belgeler kilitlenir, anahtarlar emin bir yerde saklanır.
 • Şifreler ve kullanıcı kodları gizli tutulur, kimseye açıklanmaz.
 • İş ve yasal yükümlülük bildirimleri dışında hiçbir bilgi disket ve benzeri araçlara kopyalanmaz.
 • Şirket çalışanı olmayan kişilerin Şirket bilgi ağına erişimine ya da Şirket bilgisayarlarında işlem yapmasına izin verilmez.
 1. Çalışanların Yasal HaklarınınUygulanması:

Şirket, yasalardan kaynaklanan işçilik haklarını, insan haklarının ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmektedir. Şirket, çalışanların tüm yasal haklarına, başarılı sonuçlara ulaştığında onurlandırma haklarına uygun olarak faaliyetler yürütmekte, ayrımcılığa, zorla çalıştırmaya ve mobbing’e karşı durmakta ve Şirketin geliştirilmesi adına verilen kararlarda çalışanların katılımını desteklemektedir.

Şirket, çalışanlar için eğitim ve mesleki gelişim, sosyal paketler, motivasyon yöntemleri, çalışma ve dinlenme koşulları içeren personel geliştirme programları uygulamaktadır.

Şirket, personel bağlılığını güçlendiren, disiplini, verimliliği artıran uygulamaları ve ekip içerisindeki çalışma geleneklerini desteklemektedir.

 1. Şirket İçi KurumKültürü:
  1. Şirket içi kişiselilişkiler:

Tüm çalışanlar saygı ve anlayış ortamı içinde çalışma hakkına sahiptir. Şirket çalışanları arasındaki ilişkiler karşılıklı saygı, üst-ast ilişkileri bağlamında itaat ve bağlılık esaslarına dayalı olmalıdır. Çalışanlar arasındaki diyalog, karşıdaki kişinin onur ve haysiyetini kırmayacak şekilde olmalıdır.

 1. Şirketin iş ilişkisinde bulunduğu firmalarlailişkileri:

Şirket çalışanları başka firmalarla olan ilişkilerinde maksimum objektifliği ve tarafsızlığı korumak zorundadırlar ve bu ilişkileri adalet, karşılıklı saygı, ahlaki davranış kuralları ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ilkeleri çerçevesinde yürütmek için her türlü çabayı göstermelidirler.

Şirket çalışanları, Şirket üzerinden veya Şirketin ilişkisi olan başka şirketlerin üzerinden kişisel menfaat sağlamak için herhangi bir bilgiyi saklayamaz, değiştiremez veya kötüye kullanamaz.

14- Yasal ve Şirket Politika ve Düzenlemelerine Uyma

Egem Metal çalışanlarının birinci önceliği yasal düzenleme ve Şirket politikaları ve düzenlemelere uymak ve risk doğurabilecek olaylardan kaçınmaktır. Çalışanlarımız görevini asla kötüye kullanmaz, kötüye kullanılmasına izin vermez. Görevi kötüye kullanma; kişinin yetki ve sorumluluğunu kendi çıkarına kullanması ve dolayısıyla Şirkete ve iş ortaklarımıza zarar vermesidir.

Şirket çalışanları hırsızlık, sahtecilik, yankesicilik gibi yüz kızartıcı suçlara doğrudan veya dolaylı olarak katılamaz, başkalarının yapmasına göz yummaz.

Tüm Şirket çalışanları, etik kurallarımıza aykırı davranışlara tanık olmaları halinde, durumu bir üst yöneticisine ve/veya etik ilkeler konusunda belirtilen e-posta adresine mesaj yolu ile bildirmelidir.

15-  ETİK KURALLARIN UYGULANMASI

Egem Metal etik davranış kurallarını ve uygulama esaslarını ihlal edenler, iş sözleşmelerinin feshine kadar varabilecek disiplin yaptırımları ile karşı karşıya kalabileceklerdir.

Tüm çalışanlarımız etik davranış kuralları benimsemeli, bu kurallara aykırı harekette bulunmamalıdır. Yürütülen tüm faaliyetlerde ve alınan kararlarda, Egem Metal etik davranış kurallarına uygunluk sorgulanmalıdır. Etik davranış kurallarına uyum konusunda tereddüt yaşanması durumunda, aşağıda belirtilen iletişim kanallarına başvurulmalıdır. Başvurularda gizlilik esastır.

 • Telefon: 0 232-252 60 60
 • E-posta : info@egemmetal.com
 • Adres : Egem Metal Profil Ve Nak. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
  • Fatih Mahallesi 1178 Sokak No:9 Sarnıç Gaziemir İZMİR